Formular: Text - Editor

 
TextEditor.jpg

Menü: Daten

 
Label Name Referenz Besonderheit
Neu Ctrl+n neu    
Speichern Ctrl+s speichern    
Drucken Ctrl+p drucken    
Beenden beenden    

Menü: Bearbeiten

 
Label Name Referenz Besonderheit
Ausschneiden Ctrl+x ausschneiden    
Kopieren Ctrl+c kopieren    
Einfügen Ctrl+v einfuegen    
Suchen Ctrl+f suchen    
Ersetzen ersetzen    

Menü: Format

 
Label Name Referenz Besonderheit
Linksbündig linksbuendig    
Zentriert zentriert    
Rechtsbündig rechtsbuendig    
Seitenwechsel seitenwechsel    
Abstand einzeilig abstandEinzeilig    
Abstand 1,5-zeilig abstand15zeilig    
Abstand zweizeilig abstandZweizeilig    
Tabstops... tabstops    

Attribute

Label Typ Name Referenz Anz. muß Besonderheit
../images/new.gif Button      
../images/save.gif Button      
../images/cut.gif Button      
../images/copy.gif Button      
../images/paste.gif Button      
../images/bold.gif Button      
../images/italic.gif Button      
../images/underline.gif Button      
../images/left.gif Button      
../images/center.gif Button      
../images/right.gif Button      
  Combo font        
  Combo size        
Textbaustein: Combo textbaustein        
Platzhalter: Combo platzhalter        
  Editor